Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Referaty

Referat Organizacyjny

Pokój nr 5: Sekretariat tel./fax.(016) 622-73-01
Pokój nr 12: tel. wew. 25
Kierownik: Barbara Matyja
Zadania: obsługa centrali telefonicznej i sekretariatu, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji, prowadzenie archiwum zakładowego, sprawy kadrowe, obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, zaopatrzenie materiałowe, sprawy BHP, ochrona przeciwpożarowa, straże pożarne - obsługa techniczna OSP, obsługa informatyczna, prowadzenie spraw związanych z obronnością, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym,Referat Finansowo-Podatkowy

Pokój nr 4a: Skarbnik MiG, tel. wew. 21
Pokój nr 2: Kasa, tel. wew. 31
Pokój nr 4: Księgowość, tel. wew. 32
Pokój nr 3: Podatki, tel. wew. 33
Skarbnik MiG: Anna Nykiel
Zadania: obsługa budżetu, sporządzanie list płac, ZUS, księgowanie budżetu, rozliczanie inwentaryzacji, obsługa kasy, wymiar podatków, windykacja należności podatkowych, księgowość podatkowa, podatek od środków transportowychReferat Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami

Pokój nr 17: tel. wew. 34 (Grunty), 37 (Inwestycje)
Pokój nr 1: tel. wew. 38
Pokój nr 13: tel. wew. 36
Kierownik: Józef Jagustyn
Zadania: zamówienia publiczne, infrastruktura komunalna, pozyskiwanie środków z UE, realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych, rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ochrona zdrowia, cmentarze wojenne, utrzymanie dróg gminnych i ulic miejskich, rozwój lokalny, promocja gminy, gospodarka gruntami, geodezja, podział terytorialny, gospodarka przestrzenna, budownictwo indywidualne, rolnictwo i ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarka komunalna, leśnictwo, współpraca z PUP, statystyka, działalność gospodarcza, BHP, ochrona zdrowia

 

Referat Edukacji i Sportu

Pokój nr 18 II p.: (16) 622 73 01 wew. 29;
Kierownik: Wacław Kondyra
Zadania: zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i wychowania przedszkolnego, zapewnienie warunków działania i wyposażenie szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, nadzór nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych, sprawy dowozu dzieci i młodzieży do szkół, zarząd mieniem komunalnym powierzonym szkołom i przedszkolom, pomoc materialna dla uczniów

 

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności

Pokój nr 14: tel. wew. 22

Z-ca Kierownika:

Referent:

Stanisława Napora

Lidia Ciurko

Zadania:

wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie testamentów, sprawy meldunkowe, ewidencja ludności, rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zbiórki publiczne; wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz samorządu terytorilanego i referendamiRadca Prawny

Pokój nr 7: tel. wew. 43
Radca Prawny: Tomasz Oronowicz, Krystian Dragan
Zadania: obsługa prawna Urzędu, udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, reprezentowanie gminy w sprawach sądowychJednostki organizacyjne Miasta i Gminy Sieniawa:


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pokój nr 11: tel. wew. 27 (Dyrektor)
Pokój nr 10: tel. wew. 30 (główny księgowy)
Pokój nr 9: tel. wew. 26 (świadczenia rodzinne)
Pokój nr 8: tel. wew. 42 (pracownicy socjalni)
Dyrektor: Małgorzata Gnida
Zadania: - świadczenia z pomocy społecznej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- organizacja prac społecznie użytecznych, realizacja projektu systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa,
- realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- realizacja programu Dostarczania Nadwyżek Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej (PEAD).


 
Środowiskowy Dom Samopomocy

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 13, 37-530 Sieniawa 
tel.  (016) 622 75 63
Dyrektor: Barbara Kamionka
Zadania:

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa oraz gmin ościennych, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego.

Celem Domu jest:
- realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez uczestników zajęć czynności życia codziennego
- umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników
- organizowanie czasu uczestników poprzez prowadzenie zajęć w postaci terapii, psychoterapii, muzykoterapii, kulturoterapii
- podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników i ze środowiskiem lokalnymBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa

Adres: ul. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa
tel.  (016) 642 14 33
Dyrektor: Elżbieta Jagusztyn
Zadania: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnanie wiedzy i rozwój kultury, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, popularyzacja czytelnictwaCentrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie

Adres: ul. T. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa
tel.  (016) 648 81 14
Dyrektor: Piotr Majcher
Zadania: realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym i sportowym, organizacja życia kulturalnego w gminie, organizowanie różnorodnych imprez gminnych o charakterze rozrywkowym, jak również z okazji rocznic historycznych, nadzorowanie działalności Galerii 'Pod Kapeluszem', Orkiestry Dętej, Ogniska Muzycznego, współpraca z Kołami Gospodyń WiejskichZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres: ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
tel.  (016) 622 72 35
P.O. Dyrektora: Stanisław Biały
Zadania: utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy, prowadzenie składowiska odpadów komunalnych i zbieranie nieczystości stałych oraz płynnych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi