Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty UE

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu: "Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Pigany, Paluchy, Rudka - Borki - etapy I,II i III"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa nr 4: Ochrona środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Działanie nr 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska - schemat B

W dniu 27 lutego 2009r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Pigany, Paluchy, Rudka - Borki etapy I, II, III"

Całkowita wartość projektu: 4 055 422,73 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 838 797,91 zł

Zadanie podzielono na trzy etapy:
Etap I projektu: "Budowa rurociągu tłocznego, ujęcia wody z zasilaniem energetycznym"
Zakres robót obejmuje następujące zadania do wykonania:
- rurociąg wody surowej PE PN - 16 O90 mb
- rurociąg wody surowej PE PN - 16 O110 mb 330
- rurociąg wody surowej PE PN - 16 O160 mb 3420
- odbudowa studni głębinowych wraz z montażem pomp i ogrodzeniem - 3 kpl.
- zasilanie policznikowe studni kablem Yaky 690 mb - 3 kpl.
- budowę stacji trafo wraz z zasilaniem energetycznym ujęcia.

Etap II projektu: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pigany, Paluchy Rudka - Borki"
Zakres robót obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej o długości - 6 397 mb.
- budowa przyłączy wodociągowych 72 szt. o długości 1 256 mb.

Etap III projektu: "Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach"
Zakres robót obejmuje:
- roboty budowlane - remont dachu, docieplenie budynku SUW i nowe posadzki,
- technologia SUW - wymiana urządzeń uzdatniających oraz pomp,
- instalacje elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej,
- instalacje wewnętrzne - wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i co. 


Tytuł projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Dybków, Pigany, Paluchy Rudka-Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I, II, III"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa nr 4: Ochrona środowiska i zapobiegania zagrożeniom 4
Działanie nr 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska - schemat A

W dniu 30 kwietnia 2009r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Dybków,Pigany, Paluchy Rudka Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I, II, III"

Całkowita wartość projektu: 6 759 624,10 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 4 483 695,44 zł

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy:

Etap I projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Dybków"
Zakres robót obejmuje następujące zadania do wykonania:
- budowę sieci kanalizacyjnej na długości - 16 200 mb.
- przepompownie ścieków - 3 kpl
- odbudowę nawierzchni dróg o długości - 3600 m2
- budowę przyłączy kanalizacyjnych - 166 szt. o długości 1 760 mb

Etap II projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pigany, Paluchy, Rudka - Borki"
Zakres robót obejmuje:
- budowę sieci kanalizacyjnej o długości - 21 245 mb
- przepompowni ścieków - 10 kpl
- przyłączy kanalizacyjnych - 174 szt. o długości 1 624 mb

Etap III projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki"
Zakres robót obejmuje:
- budowę sieci kanalizacyjnej na długości - 12 977 mb
- przepompowni ścieków - 3 kpl
- budowę przyłaczy kanalizacyjnych - 166 szt. o długości 2.018 mbTytuł projektu: "Przebudowa Gminnego Stadionu Sportowego w Sieniawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa nr 5: Infrastruktura publiczna
Działanie nr 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

W dniu 23 lutego 2010r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. ""Przebudowa Gminnego Stadionu Sportowego w Sieniawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą"

Całkowita wartość projektu: 2 701 222,22 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 1 589 533,76 zł

Zadanie zostało podzielone na etapy:

Etap I projektu: "Budowa budynku usługowo - socjalnego, trybuny zewnętrzne, płyty pod kolektory słoneczne, wiaty, bieżnia, chodniki przy budynku głównym"
Zakres robót obejmuje następujące zadania do wykonania:
1. Budowę budynku usługowo- socjalnego o powierzchni użytkowej 307,30 m2 i kubaturze 1900,00m3 wraz z galerią widokową z trybunami, instalacją wodno- kanalizacyjną, przyłaczami wodno - kanalizacyjnymi i instalacją elektryczną i wiatą taneczną.
2. Trybuny zewnętrzne usytuowane po obu stronach budynku.
3. Płyta fudamentowa pod kolektory słoneczne o wymiarach 6,0 x 3,0m.
4. Bieżnia o nawierzchni z granulatu gumowego grubości 4 cm i szerokości 3,66 m.
5. Wiaty dla zawodników przenośne o konstrukcji stalowej.
6. Ogrodzenie boiska sportowego, brama wjazdowa.
7. Droga dojazdowa z placem manewrowym
8. Parkingi i chodniki.

Etap II projektu: "Oświetlenie stadionu sportowego, zasilanie budynku zaplecza stadionu w Sieniawie"
Zakres robót obejmuje:
Budowę linii napowietrznej SN 15 KV stanowiącej odgałęzienie od lini SN 15 kV Sieniawa - Obwodowa 1 do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV Sieniawa Stadion, budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV Sieniawa Stadion oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia ze stacji Sieniawa Stadion zasilająca zaplecze stadionu sportowego w Sieniawie. Budowę oświetlenia boiska do piłki nożnej na stadionie sportowym.


Tytuł projektu: "Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa nr 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.
Działanie nr 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

W dniu 21 maja 2010r. została podpisana umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego"

Całkowita wartość projektu: 597 072,97 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 507 512,02 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w obrębie działania Ochotniczej Straży Pożarnej "Orzeł" w Sieniawie poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy tj. zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Jednocześnie zakup samochodu przyczyni się do:
- poprawy warunków życia mieszkańców,
- poprawy skuteczności działań ratowniczych podejmowanych przez OSP "Orzeł" Sieniawa,
- podniesienia jakości podejmowanych działań ratowniczych,
- technicznego wsparcia struktur odpowiedzialnych za ratownictwo,
- skrócenia czasu reakcji w sytuacji zagrożenia.

Planowany termin realizacji - sierpień 2010r.


Tytuł projektu: "Poprawa powiązań komunikacyjnych w Gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110907 R łaczącej drogi wojewódzkie nr 867 i 835 i drogę Powiatową nr P1256R"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa nr 2 Infrastruktura techniczna
Działanie nr 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

W dniu 26 listopada 2010r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa powiązań komunikacyjnych w Gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110907 R łączącej drogi wojewódzkie nr 867 i 835 i drogę Powiatową nr P1256R"

Całkowita wartość projektu: 1 163 170,54 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 814 219,37zł

Zakres robót obejmuje:
- przebudowę drogi gminnej nr 110907 R Wylewa przez wieś o długości 2 450 mb
- budowę chodnika o powierzchni 247,50 m2
- budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizatorem
- roboty związane z wykonaniem przepustu i odwodnienia
- wykonanie wjazdów z kostki oraz zjazdów na drogi boczne

Planowany termin rozpoczęcia projektu - kwiecień 2011r. zakończenie - lipiec 2011r.


Tytuł zadania: "Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza - Etap I, II, III i IV"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: VII Spójność wewnątrzregionalna
Działanie nr 7.1 Rewitalizacja miast

W dniu 30 stycznia 2012r została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza - Etap I, II, III i IV"

Całkowita wartość projektu: 2 027 819,39 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 1 473 409,85 zł.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane wykonane w okresie od 12.11.2007r. do 30.09.2008r. na zadaniu "Przebudowa płyty rynku w Sieniawie (wokół Ratusza - rewitalizacja)" Etap I i II tj.
1. Roboty pomiarowe i rozbiórkowe dotyczyły rozebrania nawierzchni z trelinki, krawężników betonowych, chodników z płyty betonowych, obrzeży, nawierzchni betonu i wywiezienia gruzu
2. Wykonanie drogi łączącej z asfaltobetonu o długości 457,92 m2 
3. Wykonanie chodników z kostki betonowej o długości 630 m2 
4. Wykonanie płyty rynku z kostki kamiennej granitowej o pow. 3 662,54m2 
5. Odwodnienia 
6. Wykonanie i montaż ławek okrągłych w ilości 7 sztuk
7. Wykonanie fontanny z przyłączem - 1 szt.
8. Ustawienie gazonów - 30 szt.
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na płycie rynku - latarnie i linia kablowa niskiego napięcia.
Zakres prac obejmuje: zakup i instalacje systemu monitoringu budynku Ratusza. 

Do wykonania pozostaje - Etap III i IV "Budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza"

Zakres robót obejmuje:
1. Przebudowa węzła sanitarnego I piętra
2. Wykonanie schodów technicznych na wieżę
3. Wykonanie konstrukcji wieży z belek stalowych
4. Wykonanie ław fundujących pod słupy nośne wybudowane na ścianach nośnych budynku
5. Wykonanie zakotwienia konstrukcji za pomocą ściągów stalowych
6. Wykonanie obudowy ścian wieży typu lekkiego
7. Wykonanie prac wykończeniowych i malarskich

Planowany termin zakończenia projektu 15 września 2012r.