Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Informacja dla mieszkańców

UMIG w Sieniawie informuje, iż w związku ze zmianą stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, w dniach od 11.01.2021 r. do 15.02.2021 r. pracownicy Urzędu będą roznosić do podpisania nowe deklaracje na 2021 r. Opłaty będą naliczane od zużycia wody wg stawek: 6,50 zł/m3 zużytej wody - w przypadku posiadania kompostownika; 7,50 zł/m3 zużytej wody – bez kompostownika.

***

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:

 • zmieszane odpady komunalne

- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania Giedlarowa, Stare – Miasto Park Sp. o.o. Giedlarowa, 37-300 Leżajsk;  

 • odpady zielone - MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku;  

c) miejsca zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (stabilizad) składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej   

d) osiągnięte przez Miasto i Gminę Sieniawa wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 55,25 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00 %

e) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK - zarządzający Miasto i Gmina Sieniawa:

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Augustowska 8a, 37-530 Sieniawa – czynny od 2 października 2019 r.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     nieczynny

Wtorek             7:30 - 15:30 

Środa               9:00 - 17:00

Czwartek          7:30 - 15:30

Piątek              7:30 - 15:30

Sobota             7:00 - 15:00

tel. 603 693 830

W punkcie PSZOK przyjmowane bedą tylko te odpady, ktore są posegregowane na poszczególne frakcje, przywożone z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, oraz których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Nie będą przyjmowane odpady spoza terenu Miasta i Gminy Sieniawa. 

Mieszkańcy dostarczają odpady do punktu we własnym zakresie (własnym trensportem), które muszą być posortowane według rodzajów.  

Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.  

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy Sieniawa przyjmowane są następujące odpady:

- odpady z papieru,

- odpady z metali i tworzyw sztucznych 

- chemikalia

- przeterminowane leki 

- zużyte baterie i akumulatory 

- mebele i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady ze szkła

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- odpady zielone

- zużyte opony

Przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób prywatnych), odbywać się będzie bezpłatnie z zastrzeżeniem limitów:

- odpady zielone (tylko dla osób które zadeklarowały brak kompostownika i płacą wyższą stawkę); 

- odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości, z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym w ilości maksymalnej do 300 kg/rok od gospodarstwa, odpady styrapianowe w tym wełna mineralna i pianka w ilości maksymalnej do 6 szt. worków  o pojemności 120 litrów/rok od gospodarstwa domowego pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym:

- zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych w ilości maksymalnej do 8 szt./rok od gospodarstwa.  

f) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U.2015.1688 z późn. zm.)
W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. – Stare Miasto Park Sp. z o.o. ul. Wierzawice 874, 37 – 300 Leżajsk  

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.)

I. do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych obowiązany jest :

 • Dystrybutor (tj. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - wg art. 37. ust. 1.
 • Dystrybutor, który dostarcza nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony - art. 37,Ust. 2.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 37, ust. 3.
 • Prowadzący punkt serwisowy w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna - art. 40, ust. 1

II. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt - art. 42, ust. 1,

III. W przypadku, o którym mowa w ust. II, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania - art. 42, ust. 2,

IV. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych - art. 42, ust. 1

V. Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:

 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 91, pkt 22),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu - art. 91, pkt 23),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 91, pkt 24),
 • wbrew przepisowi art. 40 ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 - art. 91, pkt 27.

 

Deklaracje mogą składać:
1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne.

Miejsce składania nowych deklaracji: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1, 37-530 Sieniawa: Sekretariat pokój nr 5. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@sieniawa.pl

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa: 
I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

III kwartał do dnia 15 września danego roku;

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie:
Pokój nr 1 oraz pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 38;

Od 1 lipca 2018 r. w Mieście i Gminie Sieniawa zmienił się system segregacji odpadów obowiązujący wszystkich mieszkańców gromadzących odpady w sposób selektywny. Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników lub worków:

 • papier - kolor niebieski,
 • szkło - kolor zielony,
 • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.
 • odpady pozostałe (resztkowe) powinny się znaleźć w pojemnikach w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości obecnie używane pojemniki zobowiązani są do oznakowania napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach będą mieli czas do 30 czerwca 2022 r. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki powinni zapewnić je w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych odpadów, czyli: papier to worek niebieski, szkło to worek zielony, metale i tworzywa sztuczne to worek żółty, odpady ulegające biodegradacji to worek brązowy. 

 

BIO - WOREK BRĄZOWY - WRZUCAMY:

 • pozostałości z produktów kuchennych np. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki i resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY:

 • kości i odchodów zwierząt,
 • popiołów,
 • leków, 
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych

Odpady Zielone (gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, kora drzew, trociny) należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy Sieniawa

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pamiętaj: wrzucaj czyste opakowania bez zawartości!

SZKŁO - WOREK ZIELONY

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WYRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Pamiętaj: zadbaj o czystość opakowań szklanych i nie tłucz ich przed wrzuceniem, zdejmij nakrętkę i kapsle ze szklanych butelek i słoików - wrzuć je do metali i tworzyw sztucznych!

PAPIER- WOREK NIEBIESKI

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton,
 • tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i sokach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Pamiętaj: spalając papier niszczysz cenny surowiec! Posegregowany papier powinien trafić do procesu recyklingu.

POZOSTAŁE ODPADY (zmieszane) - POJEMNIK CZARNY

Do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji (resztkowymi) należy wrzucać wszystko to, czego nie można umieszczać w wyżej podanych pojemnikach.

Wrzucamy m.in.:

 • styropian opakowaniowy,
 • ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
 • papier lakierowany i powleczony folią,
 • papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony,
 • pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne,
 • ceramikę,
 • popioły.

Nie wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła,
 • resztek jedzenia,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów niebezpiecznych.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sieniawa za 2014 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sieniawa za 2015 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sieniawa za 2016 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sieniawa za 2017 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sieniawa za 2018 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Sieniawa za 2019 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 rok .pdf