Miasto Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
W gminie

Gmina Sieniawa leży w Kotlinie Sandomierskiej, w regionie nazywanym Płaskowyżem Tarnogrodzkim (o wzniesieniu 170-214 m n.p.m.). W części wschodniej gminy dominuje krajobraz równin polodowcowych. Powierzchnia o rzeźbie niskofalistej stanowi tu 60 %. Płaskie równiny występują w części zachodniej, w dolinie Sanu. Teren gminy jest poprzecinany licznymi drogami o twardej nawierzchni z przewagą dróg asfaltowych, łączących Sieniawę z Przeworskiem, Jarosławiem, Tarnogrodem i Lubaczowem.

Obszar gminy wynosi 1271 ha, a zamieszkuje go 6881 osób.

Gmina Sieniawa obejmuje miasto oraz dziewięć sołectw: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Pigany, Paluchy, Rudka, Wylewa.

W gminie posiadającej charakter rolniczy znajdują się 1134 gospodarstwa rolne o średniej wielkości 4,42 ha i przewadze gospodarstw drobnotowarowych. Uprawia się tu głównie zboże, ziemniaki i buraki. Rolnicza przestrzeń produkcyjna gminy obejmuje użytki zielone, grunty orne, zadrzewienia śródpolne, drogi dojazdowe i gospodarcze do pól, urządzenia melioracyjne, rowy, stawy itp. Wzdłuż prawego brzegu Sanu, na gruntach wysokich klas utworzono strefę intensywnego rozwoju rolnictwa. Strefa ta wyłączona jest z zabudowy. Podobnemu wyłączeniu podlegają gleby pochodzenia organicznego. Główną bazę produkcji roślinnej, hodowlanej i sadowniczej na obszarze całej gminy stanowią użytki rolne średnich i niższych klas.

Gmina w 90 % jest zwodociągowana, a w 95 % zgazyfikowana, posiada zmodernizowaną sieć telekomunikacyjna.

W zamierzeniach społeczno-gospodarczych przewiduje się zorganizowanie ogólnogminnego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę międzygminnego składowiska odpadów, selektywną zbiórke odpadów i ich powszechny odbiór z gospodarstw; kompleksową sanitację poprzez budowę nowoczesnej oczysczalni ścieków i sieć kananalizacyjną.

Ochrona środowiska kulturalnego na terenie gminy Sieniawa obejmuje przede wszystkim zespoły cerkiewne w Leżachowie, Rudce i Dobrej, podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej, następnie cmentarze: greckokat. choleryczne w La żachowie, rzymskokatolicki w Rudce, wojenne w Czercach, i Piganach oraz greckokatolicki w Czerwonej Woli, które podlegają ochronie krajobrazu z obowiązkiem zachowania ukształtowania terenu, zieleni i drzewostanu z ewentualnym odtworzeniem brakujących elementów i usunieciem elementów dysharmonizujących. na terenach w kierunku na wschód od miejscowości Czerce i Dobra mamy doczynienia z brakiem badań archeologicznych, dlatego inwestycje tam podejmowane powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Zobacz również